DOKUMENTACIJA ZA PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU OPĆINE NIJEMCI ZA 2020. GODINU

Dana 16. studenog 2020. godine Općina Nijemci planira objavljivanje natječaja Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Nijemci za 2020. godinu

SVA PITANJA I NEJASNOĆE VEZANE ZA JAVNI NATJEČAJ MOĆI ĆETE UPUTITI POZIVOM NA BROJ 032 280 012

OD DANA OTVARANJA JAVNOG NATJEČAJA 

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Općine Nijemci za razdoblje 2018.-2020.

 

Popis osnovne i specifične dokumentacije

POTREBNA OSNOVNA DOKUMENTACIJA

Korisnici potpora prilažu svu sljedeću Osnovnu dokumentaciju:

  1. Popunjeni obrazac zahtjeva (dostupan na mrežnim stranicama Općine Nijemci i na stoliću u holu Općine)

 

  1. Preslika osobne iskaznice / upis u sudski ili neki drugi registar;

 

  1. Preslika Rješenja/potvrde o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Registar uzgajivača domaćih životinja pri HPA/Registar pčelara i pčelinjaka pri HPS/Registar farmi/JRDŽ pri HPA;

 

  1. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove poreza  i doprinosa (ne stariju od 30 dana od trenutka prijave na natječaj - očekivano raspisivanje natječaja 16.11.2020.);

 

  1. Potvrdu Porezne uprave da Korisnik jeste/nije obveznik poreza i PDV-a (ne stariju od 30 dana od trenutka prijave na natječaj - očekivano raspisivanje natječaja 16.11.2020.);

 

  1. Potvrdu da nema dugovanja prema proračunu Općine Nijemci (potvrdu nije potrebno prethodno ishoditi u Općini Nijemci. Općina Nijemci će za sve pristigle podnositelje zahtjeva izvršiti samostalno uvid u status dugovanja te potvrdu priložiti uz predanu dokumentacije. Svi podnositelji zahtjeva dužni su voditi računa da na dan predaje zahtjeva za potporu ne postoji otvoreno dugovanje prema proračunu Općine Nijemci. Sve zahtjevi za koje se utvrdi postojanje duga, bit će odbačeni.)

 

  1. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova - da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora (dostupna na mrežnim stranicama Općine Nijemci na stoliću u holu Općine)

 

  1. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti/de minimis, za tekuću i prethodne 2 godine do trenutka prijave na javni natječaj, a u skladu s Uredbom EU 1408/2013 (dostupna na mrežnim stranicama Općine Nijemci i na stalku ispred Općine)
  2. Izjava o primljenim bespovratnim potporama putem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Nijemci za razdoblje 2018.-2020. (dostupna na mrežnim stranicama Općine Nijemci i na stalku ispred Općine)

10. Izjava o davanju suglasnosti za objavu osobnih podataka (dostupna na mrežnim stranicama Općine Nijemci i na stalku ispred Općine)

 

11. Popunjen obrazac priložene dokumentacije (dostupna na mrežnim stranicama Općine Nijemci i na stalku ispred Općine)

 

POTREBNA SPECIFIČNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA POJEDINU MJERU

Korisnici uz Osnovnu dokumentaciju prilažu i svu Specifičnu dokumentaciju za pojedinu Mjeru na koju se prijavljuju:

MJERA 1: Potpora novoosnovanima i novozaposlenima u poljoprivrednoj djelatnosti:

-potrebna samo Osnovna dokumentacija

 

MJERA 2: Potpora za: nabavu repromaterijala, proizvodnog materijala, nove mehanizacije/alata/strojeva/opreme, ishođenje certifikata i analiza, otvaranje/ zasnivanje/uspostavljanje poljoprivrednog poslovanja, knjigovodstvene usluge, ostale usluge i naknade:

Za prijavitelje na Mjeru 2 u slučaju nabave repromaterijala/ishođenja certifikata i analiza, kupnju novog stroja:

-zahtjev za potporu za tekuću godinu (APPRRR) ili drugi mjerodavni i pravovaljani dokument iz kojeg je vidljiv identifikacijski broj ARKOD parcele, veličina površine i kultura;

-popunjena Izjava o sektoru ulaganja (dostupna na mrežnim stranicama Općine Nijemci i na stalku ispred Općine)

-ugovor o najmu/zakupu u trajanju od najmanje 5 godina (ako je primjenjivo).

 

MJERA 3: Potpora doškolovanju/ prekvalifikaciji/ osposobljavanju/ usavršavanju u sektoru poljoprivrede:

-prilaganje dokaza o upisu na doškolovanje/prekvalifikaciju/osposobljavanje/usavršavanje, ako je navedeno u tijeku.

 

MJERA 4: Potpora podizanju/ obnovi sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina

-prilaganje dokaza o vlasništvu za pojedinu k.č. (posjedovni list/vlastovnica/ preslika Ugovora   o najmu/zakupu najmanje na tri godine);

-zahtjev za potporu za tekuću godinu (APPRRR) ili drugi mjerodavni i pravovaljani dokument iz kojeg je vidljiv identifikacijski broj ARKOD parcele, veličina površine i kultura;

-popunjena Izjava o sektoru ulaganja (dostupna na mrežnim stranicama Općine Nijemci i na stalku ispred Općine)

-ugovor o najmu/zakupu u trajanju od najmanje 5 godina (ako je primjenjivo).

MJERA 5: Potpora nabavi uzgojno valjanih grla domaćih životinja, selekcioniranih pčelinjih zajednica/rojeva/matica, te izgradnji/ adaptaciji/ prenamjeni objekata namijenjenih uzgoju istih

-Godišnje dojave brojnog stanja (HPA) sa vidljivim upisom trenutnog brojnog stanja uzgojno valjanih grla pri prijavi ove Mjere;

-Izvod iz Jedinstvenog registra domaćih životinja/Potvrda o upisu u Katastar pčelara i broju košnica sa vidljivim brojnim stanjem (pčela/pčelinjih zajednica/rojeva/košnica) pri prijavi ove Mjere;

-popunjena Izjava o sektoru ulaganja (dostupan na mrežnim stranicama Općine Nijemci http://www.opcina-nijemci.com/).

 

MJERA 6: Potpora pri zakupu plastenika

-Obrazac A - Zahtjev

-Obrazac B - Poslovni plan

-Pismo namjere – Novi korisnici s namjerom registracije / otvaranja / zasnivanja / uspostavljanja prebivališta / poljoprivrednog poslovanja na području općine Nijemci definiran člankom 2. stavak 5.

-diploma/svjedodžba/potvrda o završenom obrazovanju

-popunjena Izjava o sektoru ulaganja (dostupna na mrežnim stranicama Općine Nijemci i na stalku ispred Općine)

 

Izjave i preslike ne moraju biti ovjerene kod Javnog bilježnika.