PRODULJENJE JAVNOG NATJEČAJA za zakup plastenika AgroStart

Dana 03. svinja 2018. godine, općinski načelnik donosi Izmjene i dopune javnog natječaja za zakup plastenika, objavljenog 06. travnja 2018. godine na mrežnim stranicama općine Nijemci.

U Javnom natječaju za zakup plastenika AgroStart, članak 1. mijenja se i sada glasi:

Predmet ovog javnog natječaja je zakup plastenika AgroStart u poslovnoj zoni Nijemci, prema popisu predmeta zakupa koji je sastavni dio ovog javnog natječaja.

Javni natječaj za zakup plastenika AgroStart otvoren je do 31. prosinca 2018. godine, ili do  zakupa svih plastenika koji su predmet ovog Natječaja.

Članak 6. mijenja se i sada glasi:

Postupak javnog natječaja provodi Upravni odjel za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove Općine Nijemci sukladno Pravilniku i kriterijima bodovanja koji su sastavni dio Pravilnika, a odluku o zakupu plastenika prema kriterijima iz javnog natječaja i pravilnika donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva.  

Povjerenstvo svakog prvog ponedjeljka u mjesecu ocjenjuje pristigle prijave na natječaj za prethodni mjesec, prema redoslijedu dospijeća, te donosi Prijedlog u roku 5 radnih dana. Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli sredstava temeljem Prijedloga povjerenstva u roku od najdulje 5 radnih dana od dana donošenja Prijedloga povjerenstva.

Sa svakim odabranim stanarom Općina Nijemci će sklopiti Ugovor o zakupu plastenika, kojim će se urediti svi međusobni odnosi u svezi sa zakupom plastenika i ostalim uslugama.

Obrazac zahtjeva za zakup plastenika moguće je preuzeti u prostorijama Općine Nijemci od 7.00 do 15.00 sati, na adresi Trg kralja Tomislava 6 32245 Nijemci, ili putem web adrese www.opcina-nijemci.com.

Uz pisani zahtjev podnositelj je dužan dostaviti dokumentaciju navedenu u obrascu zahtjeva.

Pisani obrazac zahtjeva s potrebnom dokumentacijom u privitku dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom: ”NATJEČAJ ZA AGROSTART” na adresu Općina Nijemci, Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci, s naznakom ”Ne otvarati”

Sve ostale odredbe i uvjeti Javnog natječaja za zakup plastenika AgroStart, KLASA 302-02/18-01/07, URBROJ: 2188/06-02/01-18-3 od 06. travnja 2018. godine ostaju neizmijenjeni.

Izmjene stupaju na snagu danom donošenja.