Radna tijela Općinskog vijeća

1.1. RADNA TIJELA

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 • Povjerenstvo za izbor i imenovanja
 • Povjerenstvo za Statut i Poslovnik
 • Povjerenstvo za Proračun i financije
 • Mandatno povjerenstvo.

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja, predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća
 • imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća
 • propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

 

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik:

 • predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
 • predlaže pokretanje postupaka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu, njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

Povjerenstvo za proračun i financije:

 • raspravlja o proračunu i financijama općine, zauzima stavove te daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na; proračun, stanje o prihodima i rashodima općine, ostalim pitanjima financiranja i financijskog poslovanja općine.

 

Mandatno povjerenstvo:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Općinsko vijeća o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeća o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeća o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.